Město Slaný

Kaple Božího hrobu na vrchu nad Kvíčkem

Studie úpravy okolí historické kaple Božího hrobu


Město Slaný zadalo studii celkové úpravy okolí historicky cenné kopie kaple Božího hrobu ve svém katastru. Sakrální stavba mívala významnou kulturní (pouti, mše) i krajinotvornou úlohu (pohled od Smečna). Před rokem 1989 však chyběla vůle kapli a její okolí udržovat. Město nyní chce začlenit atraktivní místo zpět mezi městské veřejné a rekreační prostory.

Studie se zabývá návrhem zpevněných ploch okolo kaple s respektem k rázu stavby a jejího přírodního okolí. Navrhuje i komplexní řešení přístupových tras včetně jejich napojení na síť stávajících a připravovaných turistických a cyklistických stezek.

Je navržena šetrná rekultivace zeleně tak, aby došlo k zpřehlednění celého prostoru a aby bylo částečně obnoveno vizuální spojení se Smečnem. Kompozice bude doplněna novou výsadbou údržbově nenáročných lokálních rostlin, aby se barevnost prostoru měnila v průběhu ročních období.


Objednatel:     Město Slaný
                       Starosta                              RnDr. Ivo Rubík
                       Odbor památkové péče         PhDr. Vladimír Přibyl
                       Odbor investic                      Richard Jankovič

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér

Spolupráce:     Bc.Zuzana Routová, BcA.Josef Křížek, Bc.Kateřina Kybalová
Spolupráce stavební historie:     Bc.Tomáš Jančařík